Tuesday, 9 August 2011

Open letter on the oppression of freedom of religion in Hungary

OPEN LETTER - OPEN LETTER - OPEN LETTER
on the oppression of freedom of religion in Hungary
Hungary: Our common values must be secured by common laws
Közös értékeinket védelmezzék közös törvények
________________________________________
Open letter on the oppression of freedom of religion in Hungary from former Hungarian dissidents to the Human Rights Commissioners of the European Commission and the Council of Europe -  Az egykori magyar demokratikus ellenzék részvevőinek nyílt levele az Európai Unió és az Európa Tanács emberi jogi  biztosaihoz a magyarországi vallásszabadság elnyomásáról (Budapest, 8 August, 2011)


Viviane Reding, Vice-President of the European Commission, Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship,

Thomas Hammarberg, Council of Europe's Commissioner for Human Rights

Dear Vice-President Reding, 

Dear Commissioner Hammarberg:

The undersigned, participants of the erstwhile human rights and democracy movement that opposed the one-party communist regime in the 1970s and 1980s, request you to take resolute action in defence of freedom of religion and other fundamental liberties that are presently in great danger in Hungary. 

On 12 July 2011, based on a draft presented just two hours before the vote, Hungary's Parliament passed a law on churches that deprived more than 100 religious denominations of their church status.
In blatant disregard of Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 9 of the European Convention on Human Rights, only fourteen denominations were allowed to retain their recognition as churches and the rights that come with it. 

In breach of democratic standards separating church from state, the law declared that, in the future, the authority to recognize churches will be a vote by the political parties sitting in Parliament. 

The fourteen denominations that were allowed to retain their registration are the Roman and Greek Catholic Churches, the Eastern Orthodox churches, the Lutherans, the Calvinists, select Jewish denominations, the Hungarian Unitarians, the Baptists, and the Faith Church. 

Among the churches that were discriminated against are, to mention only a few, Hungary's Methodist, Pentecostal, Adventist and reform Jewish churches; the Salvation Army and Jehovah's Witnesses; and all the Islamic, Buddhist, and Hinduist congregations.

Not only were these communities pushed into a pariah status overnight, but all of their social, healthcare and educational services were stripped of their lawful subsidies. 

Many of the now de-registered churches have been leaders in social services for the homeless, the elderly and the poor. They have provided assistance for tens of thousands of persons in need, including Roma, inmates, children and young people. Withdrawing their subsidies leads the way to a social disaster.

Several of the cast-out churches have been running successful middle and higher education schools which now will be denied accreditation. 

This unabashed violation of freedom and equality of religions is paired with an open about-face from the separation of religious and political institutions that was achieved in our democratic transition twenty years ago. 

In the future, all the now-ostracized churches as well as all new ones will have to request recognition from a government minister, who will "evaluate" their religious creeds. Such requests will also have to obtain authorization from the secret services. If the minister chooses to consider the request, it will be sent to Parliament, where the sitting political parties will decide whether church status should be recognised. A positive result will necessitate a two-thirds vote. 

The right to judicial overview is denied in this process. Any religious group that has been in existence for less than twenty years is automatically excluded from recognition. In violation of privacy rights, at least one thousand citizens have to personally sign each submitted request.
Dear Commissioners Reding, Hammarberg:
Never before has a Member State of the EU so blatantly dared to go against the principles of freedom of beliefs, equality before the law, and separation of church from state. These are all established fundamental rights in our common Europe. 

In the 1970s, under the Soviet domination over Eastern Europe, all we could do in similar situations was to hold vigils at worship sites that had been shut or demolished.

We fought for a Europe that is united under human rights. Have our hopes been in vain? 

The passage of this law is only the latest disturbing example of the many serious setbacks in human rights and the rule of law that have occurred recently in Hungary. 

We sincerely hope that, after studying Hungary’s new Church Law, you will start an official inquiry into this violation of the rights that are possessed by all Europeans. 

Yours sincerely,

Attila Ara-Kovács, journalist
György Dalos, writer
Gábor Demszky, former Mayor of Budapest
Miklós Haraszti, former OSCE Representative on Freedom of the Media
Róza Hodosán, former MP
Gábor Iványi, pastor
János Kenedi, historian
György Konrád, writer
Ferenc Kőszeg, Founding President of the Hungarian Helsinki Committee
Bálint Magyar, former Minister of Education
Imre Mécs, former MP
Sándor Radnóti, philosopher
László Rajk, architect
Sándor Szilágyi, writer on photography
Gáspár Miklós Tamás, philosopher
_______________________________________________

Tisztelt Viviane Reding Alelnök Asszony!
Tisztelt Thomas Hammarberg Biztos Úr!

Alulírottak, az 1970-es és 80-as években a kommunista egypártrendszer emberi jogi és demokratikus ellenzékének részvevői, arra kérjük Önöket, lépjenek fel határozottan a vallásszabadság és más alapvető szabadságjogok védelmében, amelyeket jelenleg komoly veszély fenyeget Magyarországon.

2011. július 12-én, a szavazás előtt mindössze két órával beterjesztett javaslat alapján a Magyar Országgyűlés új egyházügyi törvényt fogadott el, amely megvonta több mint 100 vallási felekezet egyházi státusát.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 10. és Az emberi jogok európai egyezménye 9. cikkének nyílt semmibevételével csupán tizennégy felekezet tarthatta meg egyházi nyilvántartását és az azzal járó jogait.

Megsértve továbbá az állam és az egyház elválasztásának demokratikus normáit, a törvény rendelkezése szerint a jövőben az Országgyűlésben ülő politikai pártok szavazata dönt majd az egyes egyházak elismeréséről.

Az egyházi nyilvántartásban maradó tizennégy felekezet a római és görög katolikus, ortodox, református, evangélikus egyházak, valamint néhány kiválasztott zsidó felekezet, továbbá az unitáriusok, a baptisták, és a Hit Gyülekezete.

A diszkriminációval sújtott egyházak között szerepel – hogy csak néhányat említsünk –  Magyarország összes metodista, pünkösdi, adventi és reform-zsidó gyülekezete, az Üdvhadsereg és Jehova Tanúi, valamint az iszlám, buddhista és hinduista egyházak.

Túl azon, hogy egyetlen éjszaka alatt pária-helyzetbe taszították őket, minden szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatásuktól megvonják a törvényben rögzített eddigi támogatást.

A nyilvántartásból kizárt egyházak közül többen vezető szerepet visznek a hajléktalanok, idősek, szegények szociális gondozásában; romákat, elítélteket, gyermekeket és fiatalokat támogatnak, több tízezer rászoruló embert segítenek. Támogatásuk megszüntetése szociális katasztrófához vezet.

Több kizárt egyház sikeres középiskolákat és felsőoktatási intézményeket működtet, amelyeknek az akkreditációja most megszűnik. 

A vallások szabadságának és egyenlőségének leplezetlen megsértésén túl az új törvénnyel nyíltan megtagadják a vallási és a politikai intézmények különválasztását is, amely a húsz évvel ezelőtti demokratikus átmenet egyik vívmánya volt.

A nyilvántartásba vételt a jövőben mind a most kizártaknak, mind az új egyházaknak a kormány egyik miniszterénél kell kérelmezniük, aki majd "kiértékeli" hitvallásukat. A kérelmekhez a titkosszolgálatok beleegyezését is meg kell szerezni. Ha a miniszter hajlandó elfogadni a kérelmet, elküldi a parlamentnek, és a politikai pártok kétharmados többséggel döntenek róla.

A törvény megtagadja a kérelmezőktől az elismertetési folyamat bírói felügyeletét. Automatikusan kizárnak a kérelmezők közül minden húsz évnél kevesebb ideje fennálló vallási csoportosulást. Megsértve személyiségi jogaikat, az engedélyezéshez legalább ezer embernek személyesen kell aláírnia a kérelmet.

Kedves Reding Alelnök Asszony, Hammarberg Biztos Úr!

Mindeddig az EU egyetlen tagállama sem merészelt ilyen szemérmetlenül szembehelyezkedni a vallásszabadság, a törvény előtti egyenlőség, az egyház és az állam szétválasztása elvével, közös Európánk bevett alapjogaival.

Az 1970-es években, amikor Kelet-Európa szovjet uralom alatt állt, hasonló helyzetben csupán annyi lehetőségünk maradt, hogy virrasztást rendezzünk a bezárt vagy lebontott imaházaknál.

Mi az emberi jogok tiszteletében egyesült Európáért küzdöttünk. Vajon hiábavalóak voltak-e reményeink? 

Ez a törvény csupán az egyik legutolsó példája az emberi jogok és a joguralom elleni sorozatos, aggasztó magyarországi fellépéseknek. 

Őszintén reméljük, hogy az egyházügyi törvény tanulmányozását követően hivatalos vizsgálatot indítanak a minden európait megillető jogok megsértése miatt.

Budapest, 2011. augusztus 8.

Köszönettel és üdvözlettel
Ara-Kovács Attila
Dalos György
Demszky Gábor
Haraszti Miklós
Hodosán Róza
Iványi Gábor
Kenedi János
Konrád György
Kőszeg Ferenc
Magyar Bálint
Mécs Imre
Radnóti Sándor
Rajk László
Szilágyi Sándor
Tamás Gáspár Miklós


Signed by - Csatlakozók:  

Open letter on the oppression of freedom of religion in Hungary - Nyílt levél a magyarországi vallásszabadság elnyomásáról   (8 August, 2011)
Balogh Gábor (Kakasd)                              Vájsz Balázs (Hungary)                      Ertl István (Helmdange)                   Soós Attila (Veszprém)                         
Erdélyi Ágnes (Budapest)                           Csabai Tamás (Felsőörs)                    Probal Dasgupta (Kolkata)               Bányai Péter (Kolozsvár) 
Márkus Attila (Budapest)                            Mauro Nervi (Pisa)                             Kozma György (Budapest)               Kálmán Fehér (Bonn)
Bakkné Reisinger Orsolya (Szentendre)      Eva Bleier (Canada)                            Magyar Fruzsina (Budapest)

No comments:

Post a comment